top of page

Algemene voorwaarden

Anne Nieuwejaers, Januari 2023

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Anne Nieuwejaers, gevestigd te Bril 15, 2500 Lier, België; ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0702 734 910, e-mail anne@anne-nieuwejaers.com (hierna genoemd ‘Anne Nieuwejaers’).

Daarnaast wordt elke rechtsverhouding tussen Anne Nieuwejaers en de Klant (samen aangeduid als de ‘Partijen’), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, eventueel aangevuld met specifieke voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hieraan. 

Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de overeenkomst tussen partijen zouden voorafgaan.

Artikel 1 – TOEPASSING

1.1. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer een training of traject (online of in persoon – hierna ‘de diensten’) wordt geboekt of een bestelling van materiaal of digitale producten via de webshop (hierna ‘de producten’) van Anne Nieuwejaers wordt geplaatst door een bezoeker van deze site (hierna genoemd ‘de Klant’).

1.2. Bij het bestellen van een dienst of product via de website of de webshop van Anne Nieuwejaers, moet de Klant deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De aanvaarding van de Voorwaarden wordt tevens afgeleid uit de normale uitvoering van de diensten door Anne Nieuwejaers. 

1.3. Anne Nieuwejaers behoudt zich het recht voor om, op eender welk tijdstip, de algemene voorwaarden te wijzigen of te schrappen en dit zonder dat enige voorafgaande kennisgeving noodzakelijk is. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. 

1.4. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

1.5. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. Door het plaatsen van een bestelling of boeken van een dienst via de website, bevestigt de Klant een natuurlijk persoon te zijn, handelingsbekwaam en minstens 18 jaar oud. Anne Nieuwejaers  draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor bestellingen door personen of entiteiten die niet aan deze criteria voldoen of voor foutieve gegevensvermelding door de Klant.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN BESTELPROCES. 

2.1. Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Anne Nieuwejaers.

2.2. De overeenkomst tussen Anne Nieuwejaers en de Klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat de bestelling van producten of diensten geplaatst door de invulling van het inschrijvingsformulier door de Klant, gevalideerd wordt met een bevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Anne Nieuwejaers. De bevestiging wordt naar het door de Klant opgegeven e-mailadres verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om erop toe te zien dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen. 

Voor de bestelling van producten, is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de Klant. Anne Nieuwejaers blijft eigenaar van alle producten tot op het ogenblik van volledige betaling. 

2.3. Bestellingen zijn niet bindend voor Anne Nieuwejaers zolang deze, na het doorlopen van het bestelproces niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.

Artikel 3 – PRIJZEN EN PRODUCTEN 

3.1. De op de webshop aangegeven verkoopprijzen voor producten op datum van de bestelling, zijn de prijzen van toepassing. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. Deze prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Na betaling kan een factuur opgemaakt worden. 

3.2. Anne Nieuwejaers hanteert geen verzendings- of leveringskosten ten laste van de klant.

Artikel 4 – PRIJZEN EN DIENSTEN

4.1. Op de facturen van Anne Nieuwejaers is 21% BTW van toepassing. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Na betaling kan een factuur opgemaakt worden. 

4.2. In geval van betaling op factuur en bij gebreke aan betaling binnen de voorziene termijn, wordt het factuurbedrag inclusief BTW en andere kosten en heffingen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan 1% per maand, berekend op het nog openstaande bedrag, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van 100 EUR. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige Klant. Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Anne Nieuwejaers gerechtigd de Klant toegang tot de opleiding te weigeren totdat de betaling binnen is. In zoverre de Klant verder in gebreke blijft om één of meer uitstaande facturen van Anne Nieuwejaers te voldoen, behoudt Anne Nieuwejaers  zich het recht voor de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd (inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten), dan wel de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst vast te stellen. 

4.3. Elke niet-betaling van een vervallen factuur brengt tevens de opeisbaarheid mee van alle andere facturen. Indien Anne Nieuwejaers expliciet en schriftelijk afbetalingstermijnen heeft toegestaan, is de totale nog verschuldigde som zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling opeisbaar van zodra één afbetalingstermijn niet werd gerespecteerd. Alle betalingen worden eerst aangerekend op de reeds verschuldigde verwijlintresten. Bij niet-betaling zullen alle verschuldigde bedragen via gerechtelijke weg ingevorderd worden.

4.4.Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan Anne Nieuwejaers te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de Klant geheel of deels over te dragen doch blijft Anne Nieuwejaers in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van Anne Nieuwejaers over te dragen.

Artikel 5 – ONLINE BETALING

5.1. De betaling vindt plaats direct na de bestelling. Anne Nieuwejaers biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestellingen elektronisch te betalen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Molly. Middels het plaatsen van een bestelling en betaling via de webshop van Anne Nieuwejaers verklaart de Klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van de betalingsprovider en aanvaardt hij erdoor gebonden te zijn. 

5.2. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen.

5.3. Anne Nieuwejaers aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Artikel 6 – AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARINGEN, OVERMACHT EN UITSLUITINGEN. 

6.1. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Anne Nieuwejaers krachtens deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Anne Nieuwejaers beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. 

6.2. Anne Nieuwejaers doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en de webshop 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van Anne Nieuwejaers, toegang tot de site onderbroken wordt. Anne Nieuwejaers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.Evenmin is zij aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door het gebruik van de website of de webshop, de mogelijkheid om een online bestelling te plaatsen, noch door een andere daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, bijvoorbeeld (niet limitatief) ingevolge een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout aan het product. Anne Nieuwejaers heeft tevens geen enkele persoonlijke informatieplicht voor online bestellingen.

6.3. Anne Nieuwejaers is niet aansprakelijk voor enige materiële of lichamelijke schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, die de Klant en/of zijn aangestelden lijden om welke reden ook, hieronder begrepen (niet limitatief) een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar aangestelden of leveranciers.

6.4. Tenslotte kan Anne Nieuwejaers niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (overmacht), zoals bv. (niet-limitatief): ziekte of onbeschikbaarheid van de uitvoerende personen, blokkering van distributie of het niet voorradig zijn van bepaalde producten. Indien Anne Nieuwejaers wordt getroffen door een situatie van overmacht zal ze de Klant onmiddellijk schriftelijk van op de hoogte brengen.

6.5. Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van het product of de opleiding.

6.6. De website is enkel bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Klant over de producten en activiteiten van Anne Nieuwejaers. Anne Nieuwejaers heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

6.7. Anne Nieuwejaers kan op de pagina’s van haar website links naar andere internetsites plaatsen. Anne Nieuwejaers is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.

Artikel 7 – ANNULERING VAN BESTELLINGEN

7.1. De bestelling van diensten, kan door de Klant enkel rechtsgeldig worden geannuleerd bij een per post aangetekend schrijven of per e-mail. In dit laatste geval is de annulatie slechts geldig wanneer Anne Nieuwejaers een bevestiging van ontvangst aan de Klant heeft gestuurd.

7.2. Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen (online of in persoon) op de training/retreat zonder voorafgaande afmelding om welke reden dan ook, behoudens gevallen van bewezen overmacht. 

7.3. Na betaling is de inschrijving definitief. In geval van annulering van een dienst door de Klant 30 kalenderdagen voor de uitvoeringsdatum, wordt 500 EUR excl. BTW, als forfaitaire annulerings-kost in rekening gebracht. In geval van annulering tussen de 14 en 30 kalenderdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 75% van het totaalbedrag.

Indien de annulering later gebeurt dan 14 dagen voor de overeengekomen uitvoeringsdatum, bedraagt de vergoeding 100% van het totaalbedrag.

7.4. Bestellingen van (online) producten kunnen niet geannuleerd worden, noch geretourneerd eens het product werd ontvangen, aangezien het product geleverd werd tijdens de herroepingstermijn van de digitale aankoop.

Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Ontwerpen, concepten, creaties, materiaalkeuze, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, verwaardiging en fabricagemethodieken, (product-)omschrijvingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, e.d.m. die ontwikkeld en/of gebruikt worden door Anne Nieuwejaers, in welke vorm dan ook, zijn en blijven eigendom van Anne Nieuwejaers, evenals enige documentatie die desaangaande ter beschikking gesteld zou worden van de Klant of op de webshop zou worden geplaatst. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Anne Nieuwejaers. 

Artikel 9 – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

9.1. Door een bestelling te plaatsen of een opleiding te boeken, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan Anne Nieuwejaers om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de verwaardiging en verzending van de door hem bestelde producten of het leveren van de bestelde dienst. Daarnaast kunnen de verstrekte gegevens eveneens worden gebruikt voor klantenbeheer, de nieuwsbrief, reclame- of marketingdoeleinden en statistische informatieverzameling omtrent de klanten van Anne Nieuwejaers. Anne Nieuwejaers verwijst in dit kader ook naar haar privacyverklaring.

9.2. De verantwoordelijke voor de verwerking, Anne Nieuwejaers, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens.

Conform deze Verordening, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om zijn gegevens volledig te laten verwijderen. Ten dien einde dient de Klant, met bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Anne Nieuwejaers te sturen. 

9.3. Alle persoonsgegevens die via de website of webshop worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en in geen geval aan derden worden doorgegeven.

9.4 Wanneer klanten deelnemen aan een traject en uitwisselen met andere deelnemers in facebook-groepen, zoom-sessies of andere uitwisselingsmomenten georganiseerd door Ane Nieuwejaers, dan respecteren zij ten allen tijde de privacy van de andere deelnemers. 

Artikel 10 – KLACHTEN

Eventuele klachten dienen aan Anne Nieuwejaers te worden gericht. 

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

10.1. Deze algemene voorwaarden en de globale rechtsverhouding tussen Anne Nieuwejaers en de Klant worden beheerst door het Belgische recht, zelfs indien een bestelling vanuit het buitenland zou worden geplaatst. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2. De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

10.3. Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de rechtsverhouding tussen Anne Nieuwejaers en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 

bottom of page